O SLUŽBĚ

Jsme připraveni Vám nabídnout služby v tomto rozsahu:

 • Vedení evidence odpadů dle platné legislativy
 • Příprava podkladů pro Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Hlášení o produkci odpadů v datovém standardu Ministerstva životního prostředí
 • Zaslání Ročního výkazu o odpadech a druhotných surovinách na Český statistický úřad
 • Komunikaci se státní správou
 • Zpracování provozního řádu pro zařízení dle § 14 zákona o odpadech
 • Pomůžeme i s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisech (dle individuálních potřeb)

LEGISLATIVA

Zde naleznete přehled právních předpisů, které se vztahují k agendě odpadového hospodářství. Dále jsme pro vás sepsali základní požadavky, které se vztahují na původce odpadu a oprávněné osoby nakládající s odpady.

 • 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
 • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB
 • 237/2002 Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
 • 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
 • 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů
 • 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech
 • 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • 352/2014 Sb. Nařízení vlády Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
 • 248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
 • 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Vysvětlivky

 • ORP - Obec s rozšířenou působností
 • OO - ostatní odpad
 • NO - nebezpečný odpad
 • MŽP - Ministerstvo životního prostředí
 1. Nakládání s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadu.
 2. Odpady musí být shromažďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií.
 3. Shromažďovací nádoby na odpad musí být zabezpečeny proti poškození, povětrnostním vlivům atd.
 4. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.
 5. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen v souladu s přílohou č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
 6. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.
 7. Odpady smí být předávány jen osobě oprávněné, dle zákona o odpadech (provozovatel zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo obec).
 8. Každý je povinen zjistit, zda odpad předává osobě oprávněné k jeho převzetí.
 9. Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.
 1. Průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady vedou původci odpadu a oprávněné osoby , které nakládají s odpady; evidence je vedena za každou provozovnu samostatně a každý druh odpad zvlášť; evidence se vede za odpady vlastní i převzaté.
 2. Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
 3. Průběžná evidence se vede v rozsahu přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 4. Průběžná evidence se vede za každý odpad zvlášť při každé jednotlivé produkci odpadů – naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě; v případech periodického svozu a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede v měsíčních intervalech.
 5. Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci, povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let.
 6. Povinnost zasílat každoroční hlášení na příslušné ORP (podle místa provozovny) o množství odpadů (do 15. února následujícího roku) má původce při roční produkci nad 100 kg NO nebo více jak 100 tun OO; pokud původce překročí alespoň na jedné provozovně tento limit, hlásí evidence za všechny provozovny (nebo může limity překročit v součtu); hlásí se druh odpadu, množství a způsob nakládání.
 7. Povinnost zasílat roční hlášení na ORP má i oprávněná osoba k nakládání s odpady; hlásí vždy za kalendářní rok, ve kterém nakládala s odpadem; hlásí se druh odpadu, množství, způsob nakládání a původce a dále dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (v datovém standardu MŽP).
 8. Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu příslušnému ORP podle místa nakládání s odpadem s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.
 1. Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP - SEPNO).
 2. Odesílatel je povinen každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu, ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu.
 3. V případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy.
 4. Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.
 5. V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
 6. Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky je uveden v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 7. V případě, že se přeprava nebezpečných odpadů uskuteční vícekrát v jeden den jedním dopravním prostředkem z jednoho místa nakládky do jednoho místa vykládky, může být ohlášena podle přílohy č. 26 na jednom ohlašovacím listu s uvedením, že se jedná o kyvadlovou přepravu.
 8. Doklad přiložený v listinné podobě k zásilce nebezpečného odpadu obsahuje informace v rozsahu ohlašovacího listu uvedeného v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Nezávazný poptávkový formulář